เม็ดมะม่วงหิมพานต์

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ผู้นำในการผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหิมพานต์ครบวงจร

พันธกิจ บริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำมะม่วงหิมพานต์สกัดเข้มข้นเครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพ ที่นำความสดชื่นพร้อม ๆ กับการมีสุขภาพดีมาสู่ผู้บริโภคชาวไทยทั่วประเทศ และในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำอันแข็งแกร่งในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ บริษัทฯ จึงได้วางนโยบายและการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ดังนี้.-

  • มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติ และคุณค่าไว้ให้มากที่สุดเพื่อผู้บริโภค
  • มองหาโอกาสในการเจาะตลาดและสถานที่ในการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
  • พัฒนาระบบปฏิบัติการ องค์กร และบุคลากรทุกคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด