มะม่วงหิมพานต์
 
        บริษัท ดับเบิ้ลยูบี เฮลท์ตี้โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์สกัดเข้มข้น ตราโมเม้นต์ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่ออยากให้ทุกคนในสังคมมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากการเจ็บป่วย จากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และมีคุณภาพที่ดี บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม เคารพในสิทธิการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

        นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขยายผลสู่สาธารณชนภายนอกผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทยเกิดการพัฒนาด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป
 
 
 
ผู้เยี่ยมชม :  
  คน
 

มะม่วงหิมพานต์
cashew
Copyright © 2013 WB Healthy Products
. All Rights Reserved.