สาระน่ารู้ : มะม่วงหิมพานต์


N. cashew nut
def : [ชื่อไม้ต้นชนิด Anacardium occidentale Linn. ในวงศ์ Anacardiaceae ผลรูปคล้ายไต เปลือกแข็ง มีเมล็ดอยู่ภายใน คั่วแล้วกินได้ ยางเป็นพิษ ก้านผลอวบน้ำ ลักษณะคล้ายผลชมพู่, คนทั่วๆ ไปมักเข้าใจว่าก้านผลนี้คือ ผล ส่วนผลรูปคล้ายไตคือ เมล็ด]

cashew
N. มะม่วงหิมพานต์

cashew (แคช''ชู?ู) n. ต้นมะม่วงหิมพานต์, มะม่วงหิมพานต์